หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแพ่ง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
ค้นหาข้อมูลคดีและบัญชีนัดความประจำวัน 
ระเบียบ-คำสั่ง-ประกาศศาล  
หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
webboard 
อัตราค่าธรรมเนียม  
จัดการมรดก  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
การปฏิบัติงานในคดีแพ่ง  
การพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของศาล  
รายการวิทยุชุมชน "รู้แล้วบอกต่อ"  
อัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการของพนักงานเดินหมายของศาล  
E-Mail ส่งคำคู่ความ 
หัวข้อข่าวแนะนำ  
ผู้ดูแลระบบ 

ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของศาล


                       แบบพิมพ์ศาล  

ชื่อแบบพิมพ์ 

ไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อแบบพิมพ์ ไฟล์ดาวน์โหลด

แบบพิมพ์ศาลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

แบบพิมพ์ศาลคำฟ้อง แบบพิมพ์คำขอท้าย คำฟ้องแพ่ง

แบบพิมพ์ศาลคำฟ้อง แบบพิมพ์คำขอท้าย
คำฟ้องอาญาแบบพิมพ์ศาลคำร้อง

แบบพิมพ์ศาลคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว

แบบพิมพ์ศาลคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว

แบบพิมพ์ศาลคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งส่งตัว
ผู้ต้องหา

แบบพิมพ์ศาลท้ายอุทธรณ์

แบบพิมพ์ศาลบัญชีทรัพย์
แบบพิมพ์ศาลบัญชีพยาน

แบบพิมพ์ศาลใบแต่งทนายความ

แบบพิมพ์ศาลสัญญาประกัน(กรณีวางเงินสด)

แบบพิมพ์ศาล

  แบบบัญชีเครือญาติ

หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอ
จัดการมรดก(กรณีตั้งตนเอง)

  หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
(กรณีตั้งบุคคลอื่น)
 

บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น

 

 
แบบพิมพ์ที่ใช้เฉพาะศาลแพ่ง  

ชื่อแบบพิมพ์

ไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อแบบพิมพ์ ไฟล์ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์คำฟ้อง                                     
       
    
       
แบบพิมพ์ใบแต่งทนาย              

แบบพิมพ์คำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง


แบบพิมพ์คำแถลงขอส่งคำคู่ความ                             

แบบพิมพ์หมายเรียกคดีแพ่งสามัญ
แบบพิมพ์คำร้องทั่วไป

แบบพิมพ์คำร้องตั้งผู้จัดการมรดก
แบบพิมพ์บัญชีระบบพยาน

แบบพิมพ์คำร้องเริ่มต้นคดีสาขา

แบบฟอร์มคำให้การพยาน (40 ก)

คำขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง                      

 

                    แบบพิมพ์คดีสิ่งแวดล้อม      

 ชื่อแบบพิมพ์

 ไฟล์
ดาวน์โหลด
ชื่อแบบพิมพ์  ไฟล์
ดาวน์โหลด
 
คำสั่งเรียกตัวความ                                                             
 


หมายนัด                                                               

 หมายยึดทรัพย์ชั่วคราว
 


 หมายอายัดชั่วคราว (ถึงลูกหนี้ของจำเลย)                  

 หมายอายัดชั่วคราว (ถึงจำเลย)
 


 หมายอายัดชั่วคราว (ถึงเจ้าพนักงานบังคับคดี)  
หมายห้าม ชั่วคราว
 


หมายห้ามชั่วคราว  
 
คำบังคับ40 ก  

หมายบังคับคดี
 


คำแก้ฎีกา  
คำสั่งเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ

 

 คำแก้อุทธรณ์  
 
หมายเรียกพยายบุคคล

 คำขอท้ายฟ้องแพ่ง  

คำฟ้อง
ฎีกา  

คำร้อง

 

ท้ายคำแก้ฎีกา  
 
คำให้การจำเลย

 


ท้ายคำแก้อุทธรณ์  
คำให้การพยาน
 ใบมอบฉันทะ
 
ท้ายฎีกา

 


รายงานเจ้าหน้าที่  
 
ท้ายอุทธรณ์

 


 สัญญาประนีประนอม ยอมความ  

บัญชีพยาน
 หมายเรียกคดีแพ่งสามัญ  
 
ใบแต่งทนาย

 

   
 
 
 
 แบบพิมพ์คดีผู้บริโภค  
 ชื่อแบบพิมพ์  
ไฟล์
ดาวน์โหลด

 ชื่อแบบพิมพ์  ไฟล์
ดาวน์โหลด

คำสั่งเรียกตัวความ

คำบังคับ  

หมายนัด

  หมายบังคับคดี  

หมายยึดทรัพย์ชั่วคราว

  คำสั่งเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ  

หมายอายัดชั่วคราว (ถึงลูกหนี้ของจำเลย)

  คำสั่งเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ  

หมายอายัดชั่วคราว (ถึงจำเลย)

  หมายเรียกพยานบุคคล  

หมายอายัดชั่วคราว (ถึงเจ้าพนักงานบังคับคดี)

  กระดาษเปล่า  

หมายห้าม ชั่วคราว

  คำแก้ฎีกา  

หมายห้ามชั่วคราว

  คำแก้อุทธรณ์  
 
คำขอท้ายฟ้อง

  คำฟ้อง  

คำร้อง

  คำสั่งเรียกพยานเอกสาร  

คำให้การจำเลย

  คำให้การพยาน เปล่า  

ฎีกา

   ท้ายคำแก้ฎีกา  

ท้ายคำแก้อุทธรณ์

  ท้ายฎีกา  

ท้ายฟ้อง 1

   บัญชีพยาน  

บันทึกคำพยาน

  แบบฟอร์ม (ผบ.)  

แบบฟอร์มผบ.

  แบบฟอร์มหมาย (ผบ.)  

แบบฟอร์มผบ. (แพ่งสามัญ)

  ใบแต่งทนาย  

ใบมองฉันทะ

  สัญญาประนีประนอม ผบ.  

สัญญาประนีประนอมยอมความ

  หนังสือมอบอำนาจ 1  

หมายเรียกจำเลย

     

หมายเรียกพยานบุคคล

     

อุทธรณ์

     

ท้ายอุทธรณ์๋

     
 
 แบบพิมพ์จัดการมรดก  
ชื่อแบบพิมพ์
ไฟล์
  ดาวน์โหลด  

ชื่อแบบพิมพ์ ไฟล์
  ดาวน์โหลด  

คำร้องขอให้ตั้งบุคคลอื่น

        
                         
บัญชีเครือญาติ (พี่น้อง)         
                              

ทายาทลำดับอื่นนอกจากบุตรสามีภริยา                                                                                             

หนังสือให้ความยินยอม (ตั้งตนเอง)

บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง (ตย)

หนังสือให้ความยินยอม (ตั้งบุคคลอื่น)

บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง

หนังสือให้ความยินยอมตั้งตนเอง(โดยผู้แทนโดยชอบธรรม)

บุตรสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย

หนังสือให้ความยินยอมตั้งบุคคลอื่น(โดยผู้แทนโดยชอบธรรม)                                

ผู้รับพินัยกรรมตั้งตนเองหรือตั้งบุคคลอื่น

   

ตัวอย่าง บัญชีระบุพยาน

   

บัญชีเครือญาติ(บุตรเจ้ามรดก)

   
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 63640