หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแพ่ง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
คณะผู้บริหารศาลแพ่ง 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วน  
ค้นหาข้อมูลคดีและบัญชีนัดความประจำวัน 
ระเบียบ-คำสั่ง-ประกาศศาล  
หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
อัตราค่าธรรมเนียม  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
จัดการมรดก  
การปฏิบัติงานในคดีแพ่ง  
การพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของศาล 
รายการวิทยุชุมชน "รู้แล้วบอกต่อ"  
อัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการของพนักงานเดินหมายของศาล  
E-Mail ส่งคำคู่ความ 
กระดานถาม-ตอบ 
หัวข้อข่าวแนะนำ  
ผู้ดูแลระบบ 

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม

          ค่าขึ้นศาล (เสียในเวลายื่นคำฟ้อง)
ตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตาราง 1
ค่าขึ้นศาล (เสียในเวลายื่นคำฟ้อง)
            ดาวน์โหลดตารางค่าธรรมเนียม
                               (ค่าขึ้นศาล ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป)

            ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตาราง 2
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
           ดาวน์โหลดตารางค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
                               (ค่าขึ้นศาล ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป)

                 ค่าสืบพยานนอกศาล
ตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตาราง 3
ค่าสืบพยานนอกศาล
            ดาวน์โหลดรายละเอียดค่าสืบพยานนอกศาล
                               (ค่าขึ้นศาล ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป)

          ค่าป่วยการและค่าพาหนะพยานกับค่ารังวัดทำแผนที่
ตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตาราง 4
ค่าป่วยการและค่าพาหนะพยานกับค่ารังวัดทำแผนที่
            ดาวน์โหลดรายละเอียดค่าป่วยการ ค่าพาหนะพยาน ค่ารังวัดทำแผนที่ 
                               (ค่าขึ้นศาล ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป)

                 ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี
ตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตาราง 5
ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี
ค่าธรรมเนียม
จำนวน
หมายเหตุ
1.ขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด ร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ขายหรือจำหน่ายได้ ทั้งนี้ต้องเสียค่าประกาศและค่าใช้สอยต่างหาก
2.จ่ายเงินที่ยึดหรืออายัดแก่เจ้า ร้อยละ 3 ครึ่ง ของจำนวนเงินที่ยึดหรืออายัด
-
3.เมื่อยึดทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่ตัวเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่าย ร้อยละ 3 ครึ่ง ของราคาทรัพย์สินที่ยึด ส่วนการคำนวณราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด เพื่อเสียค่าธรรมเนียมตามหมายเลข 3 และ 4 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้กำหนด ถ้าไม่ตกลงกัน ให้คู่ความที่เกี่ยวข้องเสนอเรื่องต่อศาลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 296
4.เมื่อยึดหรืออายัดเงินหรืออายัดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่าย ร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ยึดหรืออายัด หรือราคาทรัพย์สินที่อายัด
-
5.ขายโดยวิธีประมูลระหว่างคู่ความ ร้อยละ 3 ของราคาประมูลสูง
-

              ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

        
ดาวน์โหลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

           อัตราค่าทนายความ
ตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตาราง 6
อัตราค่าทนายความ
             ดาวน์โหลดรายละเอียดค่าทนายความ
                                 (ค่าขึ้นศาล ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป)
 
           
        

                  
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 39845