หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ผู้ใดประสงค์เข้าเป็นทนายความในคดีขอจัดการมรดก เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา หรืออัยการผู้ช่วย สามารถโทรศัพท์แสดงความประสงค์ได้ที่งานจัดการมรดก โทร.02-5128228, 02-5412505


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แบบฟอร์มศาล

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ